1616

Disclaimer

Algemene leveringsvoorwaarden

Art.1: Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Art Essence (hierna te noemen: AE) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (=Voorwaarden) van toepassing.

 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door AE worden afgeweken, replica rolex watches in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 4. Deze voorwaarden respecteren < de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Art.2: Aanbiedingen/overeenkomsten
 1. alle aanbiedingen van AE zijn vrijblijvend en AE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AE. AE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AE dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.


Art.3: Prijzen en betalingen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, replica watches uk inclusief BTW en handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 2. Betaling geschiedt uiterlijk ten tijde van de werkelijke levering van het werk.


Art.4: Levering
 1. AE hanteert een maximale levertermijn van 2 weken, tenzij anders is aangegaan met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 2 weken geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

 2. De door AE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 4. Na ontvangst van het product heeft u gedurende 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk replica omega watches (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele en complete verpakking) onbeschadigd en IN ZIJN GEHEEL ONGEBRUIKT terug te sturen. In elke andere staat wordt het product niet retour genomen! Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal AE deze betaling niet retourneren. U ontvangt een tegoedbon, zodat u nu of later een ander kunstwerk kunt kiezen.


Art.5: Reclames en aansprakelijkheid
 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de levering aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u AE daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.


Art.6: Bestellingen/communicatie
 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AE, dan wel tussen AE en derden, Fake Watches voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AE, is AE niet aansprakelijk.


Art.7: Persoonsgegevens
 1. AE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.

 2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

 3. AE zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en AE overeengekomen opdracht.

 4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, replica designer handbags brief of email) verzoek hiertoe aan AE te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. AE zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.


Art.8: Diversen
 1. Indien u aan AE schriftelijk opgave doet van een adres, is AE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AE schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 2. Wanneer door AE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AE deze Voorwaarden soepel toepast.

 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AE in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AE vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 4. AE is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Art.9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, replica rolex watches alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.